الورق منشآت استعادة المواد في إيطاليا

دليل منشآت استعادة المواد الورق إيطالي - تعرض شركات إعادة تدوير المواد في إيطاليا والتي تستلم وتفصل وتجهزالورق المواد القابلة لإعادة التدوير.

إسم الشركة المواد المعالجة (طن/السنة)
A2A Recycling s.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
A2A SpA Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Aboneco S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Acea Ambiente S.r.l. Lazio
Aisa Impianti S.p.A. Toscana
Ama S.p.A. Lazio سكني ،تجاري
Ambiente Italia S.r.l. Campania
Ambiente S.p.A. Campania سكني ،تجاري ،صناعي
AMIU Genova S.p.A Liguria سكني ،تجاري
Andreoni Marcello S.a.s. Lombardia
Antiga Srl Veneto
Argeco SpA Emilia-Romagna سكني ،تجاري آلي بالكامل
Asia Ecologia s.r.l. Puglia
Astra Ecologica S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
AVR S.p.A. Lazio 30,000
Azienda Cartaria Milanese Lombardia تجاري ،صناعي
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti S.p.a. Piemonte سكني
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Azienda Servizi Ambientali snc Sardegna سكني ،تجاري ،صناعي
Baldacci Recuperi S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي
Ballarini S.A.S Piemonte
Bandini Casamenti Emilia-Romagna
Barbieri Ecologia srl Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Belloni Giuseppe Srl Emilia-Romagna صناعي
Benassi Srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Benfante SpA Liguria سكني ،تجاري ،صناعي آلي بالكامل
Bertani S.r.l. Emilia-Romagna صناعي
Bettelli Recuperi S.r.l. Emilia-Romagna تجاري ،صناعي
Borsella Bruno Srl Marche صناعي 3,412
Box3 S.r.l. Lazio
Boz SEI S.r.l. Friuli Venezia Giulia تجاري ،صناعي
Bra Servizi S.r.l. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Bresaola Davis s.a.s. Lombardia
Briante Martegani srl Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Broni Stradella Pubblica S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري
C.B.R.C. srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
C.R.C.M. di Bovina Cristina Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Ca.Re. S.r.l. Emilia-Romagna سكني ،صناعي 49,000
Calabra Maceri e Servizi S.p.A. Calabria سكني ،تجاري ،صناعي
Calcina Iniziative Ambientali S.r.l. Friuli Venezia Giulia
Camilli Marco & C. S.n.c Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Caris VRD S.r.l. Lombardia
Carta Da Macero Di Mazzetti E Cantoni Srl Friuli Venezia Giulia
Cartamacero di Bertolino & C s.a.s. Piemonte تجاري ،صناعي
Cartfer s.r.l. Marche سكني ،تجاري ،صناعي
Cartocast Srl Emilia-Romagna سكني ،تجاري ،صناعي
Cartonfer Srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Daniele srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Casagrande Dario SRL Veneto
Casalasca Servizi S.p.A. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Castelli Service S.r.l. Abruzzo سكني ،تجاري
Cavallari S.r.l. Marche تجاري ،صناعي نصف آلي 77,000
CBM Centro Brianza Macero SpA Lombardia تجاري ،صناعي
Centro del Recupero S.r.l. Lombardia
Centro Ecologico Biellese Srl Piemonte
Centro Ecologico Recuperi S.r.l. Veneto
Centro Recuperi Minnella Sicilia سكني ،تجاري ،صناعي
Centro Recupero Ecologico S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Centro Recupero Trevigiano S.r.l. Veneto
Centro Riciclo Casinelli S.r.l. Lazio
Centro Riciclo Colleferro S.r.l. Lazio تجاري ،صناعي
Centro Rottami 4M S.r.l. Campania
Cereda Ambrogio S.r.l. Lombardia
Cermec – Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara S.p.A. Toscana
Cerroni Dino & Figli s.r.l. Toscana
CMB Ecologia S.r.l. Toscana سكني ،تجاري ،صناعي
Co.r.Met S.r.l. Lombardia سكني ،تجاري ،صناعي
Cogesa S.p.A. Abruzzo
Colombo Giovanni Spurghi S.r.l. Lombardia تجاري ،صناعي
Comet Recycling S.r.l. Liguria
Consorzio Intercomunale - C.I.V.E.T.A. Abruzzo
Consorzio Seari S.r.l. Basilicata سكني ،تجاري ،صناعي
Contarina S.p.A. Veneto
Cordioli Rottami Veneto
Corioni S.r.l. Lombardia
Cornago S.r.l. Lombardia صناعي
Cortesi Virginio & Figli s.r.l. Lombardia
Cosmo S.p.A. Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Cost.Rgf S.r.l. Lazio
CPM S.r.l. Campania تجاري ،صناعي
CRCM S.r.l. Toscana تجاري ،صناعي
Crippa Marcellus Lombardia
Cupola srl Emilia-Romagna
D.M. srl Lazio سكني ،تجاري
Da Re Recycling S.r.l. Veneto
Dal Bo' Metalli srl Veneto تجاري ،صناعي
Dalle Vedove Nello & Antonio Trasporti S.r.l. Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
De Zuani Ecologia srl Veneto سكني ،تجاري ،صناعي
Del Prete S.r.l. Lazio سكني ،تجاري ،صناعي نصف آلي
Dife S.p.A. Toscana 153,884
Dimer Carta S.r.l. Emilia-Romagna
Dimocart S.r.l. Lombardia
E.R.U.S. Service S.p.A. Lombardia
E.Ver S.r.l. Veneto تجاري ،صناعي
Eco Dim S.r.l. Puglia تجاري ،صناعي
Eco Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata Friuli Venezia Giulia
Eco Sistem S. Felice S.r.l. Campania
Eco-Metal srl Piemonte سكني ،تجاري ،صناعي
Eco-Ricicli Veritas S.r.l. Veneto